Lễ cúng Cơm mới

  18/06/2019 14:26:06
à lễ cầu mưa thuận gió hòa, ngăn thú rừng không cho chúng phá nương, phá rẫy. Lễ cúng cơm mới là gần như trùng với tết Nguyên Đán của người Việt

Lễ cúng Cơm mới


Lễ hội bắt đầu bằng việc khấn Giàng của thầy cúng, kế đến là tục vẩy rượu để chúc mọi người. Cuối cùng là uống rượu, hát tình ca, trường ca và tâm pớt(dân ca Mạ, Cơ Ho) trong tiếng cồng chiêng rộn rã. Lễ hội kéo dài suốt đêm cho đến sáng hôm sau.

Lê cúng cơm mới

Thời gian:  Diễn ra trùng với tết Nguyên Đán của người Việt.
Địa điểm:  Tại phường BLao, thị xã Bảo Lộc.
Đối tượng suy tôn:  Giàng.
Đặc điểm: 
Là lễ cầu mưa thuận gió hòa, ngăn thú rừng không cho chúng phá nương, phá rẫy. Lễ cúng cơm mới là gần như trùng với tết Nguyên Đán của người Việt. Họ làm lễ để cầu mưamột trong những lễ hội truyền thống của người Mạ, Cơ Ho tại phường BLao, thị xã Bảo Lộc. Ngày lễ này thuận gió hòa, ngăn thú rừng không cho chúng phá nương, phá rẫy. Cúng lúa mới, cơm mới cũng là để con cháu biết quý hạt thóc, hạt gạo. Lễ cúng gồm có: gạo thơm mới, ché rượu cần, gà trống giò, heo đực thiến và các loại thú rừng bẫy được.