Điểm thăm quan

Thăm quan hang Phượng Hoàng - núi Mỏ Gà, địa điểm du lịch hang Phượng Hoàng - núi Mỏ Gà, danh lam thắng cảnh ở Thái Nguyên
Thăm quan đền Đuốm, địa điểm du lịch đền Đuốm, danh lam thắng cảnh ở Thái Nguyên
Thăm quan hội Lồng Tồng, khám phá hội Lồng Tồng, các lễ hội ở Thái Nguyên
Thăm quan hội đền Đuồm, khám phá hội đền Đuồm, các lễ hội ở Thái Nguyên
Thăm quan thắng cảnh hồ Núi Cốc, địa điểm du lịch hồ Núi Cốc, địa điểm thăm quan hồ Núi Cốc, danh lam thắng cảnh ở Thái Nguyên
Thăm quan ATK - an toàn khu kháng chiến, địa điểm du lịch ATK - an toàn khu kháng chiến, danh lam thắng cảnh ở Thái Nguyên
Thăm quan bảo tàng văn hòa các dân tộc Việt Nam, địa điểm du lịch bảo tàng văn hòa các dân tộc Việt Nam, danh lam thắng cảnh ở Thái Nguyên