Điểm thăm quan

Làng cổ Đường Lâm

Làng cổ đường lâm ngoài thành Hà Nội, làng có 956 ngôi nhà cổ, trong đó có nhiều ngôi nhà được xây dựng từ những năm 1649, 1703, 1850

Lễ hội chùa Hương

Lễ hội chùa Hương, thăm quan Lễ hội chùa Hương, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II
Lễ hội chùa Thầy, thăm quan Lễ hội chùa Thầy, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II
Hội làng Khê Thượng, thăm quan Hội làng Khê Thượng, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II
Đêm hội Giã La, thăm quan Đêm hội Giã La, du lịch Đêm hội Giã La, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II
Hội đình Trần Đăng, thăm quan Hội đình Trần Đăng, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II
Hội Sơn Thanh, thăm quan Hội Sơn Thanh, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II
Hội Sốm, thăm quan Hội Sốm, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II
Hội đền Đông Bộ Đầu, thăm quan Hội đền Đông Bộ Đầu, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II
Hội làng An Cốc (Kẻ Quán), thăm quan Hội làng An Cốc (Kẻ Quán), du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II