tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
    Bảng giá vé
Tên dịch vụ Picture Tuyến Tên tàu Loại phòng Loại phòng tàu biển Giá 1 chiều Ngày hết hạn Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Ghép Hạ Long Aclass Hạ Long Phòng đôi Deluxe Cabin 6,195,200 31/12/2017 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Victory Star Cruise 48 khách 24 cabin 145,460,700 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Victory Star Cruise 64 khách 32 cabin 193,947,600 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Victory Star Private Cruise 4 khách 2 cabin 14,668,500 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Victory Private Cruise 4 khách 2 cabin 13,277,000 31/12/2017 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Victory Cruise 48 khách 24 cabin 138,424,000 31/12/2017 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Tàu Bài Thơ 31 - 36 khách 18 cabin 115,707,900 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Tàu Bài Thơ 21 - 30 khách 15 cabin 96,419,400 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Tàu Bài Thơ 24 khách 13 cabin 83,552,700 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Tàu Bài Thơ 11 - 20 khách 10 cabin 71,563,800 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Tàu Bài Thơ 14 khách 7 cabin 52,136,700 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Bài Thơ 31 - 36 khách 18 cabin 104,368,000 31/12/2017 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Bài Thơ 21 - 30 khách 15 cabin 86,977,000 30/09/2017 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Bài Thơ 24 khách 13 cabin 75,361,000 31/12/2017 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Bài Thơ 20 khách 10 cabin 65,296,000 31/12/2017 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Bài Thơ 18 khách 9 cabin 66,429,000 31/12/2017 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Annam Junks 20 khách 11 cabin 32,340,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Annam Junks 20 khách 11 cabin 17,787,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Ghép Hạ Long Emeraude Standard/ giường đôi 11 cabin 5,174,400 31/10/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Ghép Hạ Long Emeraude Suite/ giường đôi 11 cabin 9,494,100 31/10/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Emeraude Deluxe/ giường đôi 11 cabin 6,906,900 31/10/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Ghép Hạ Long Emeraude Superior/ giường đôi 11 cabin 6,029,100 31/10/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Annam Junks 18 khách 9 cabin 27,720,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Annam Junks 18 khách 9 cabin 15,246,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Annam Junks 6- 10 khách 5 Cabin 18,480,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Annam Junks 10 khách 5 Cabin 9,702,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày PEARLY SEA CRUISE- Bien Ngoc 5 khách 3 cabin 24,809,400 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày PEARLY SEA CRUISE- Bien Ngoc 4 khách 3 cabin 22,776,600 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày PEARLY SEA CRUISE- Bien Ngoc 3 khách 3 cabin 20,743,800 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày PEARLY SEA CRUISE- Bien Ngoc 2 khách 3 cabin 18,711,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày PEARLY SEA CRUISE- Bien Ngoc 1 khách 3 cabin 16,678,200 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 4 khách 11 cabin 35,158,200 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 3 khách 11 cabin 49,688,100 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 2 khách 11 cabin 31,092,600 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 1 khách 11 cabin 29,059,800 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Ghép Hạ Long Tàu APT 2 Giường Đơn (Giá 1 khách) 11 cabin 5,776,100 31/12/2017 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Ghép Hạ Long Aclass Hạ Long Phòng đôi Deluxe Cabin 6,195,200 31/12/2017 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 14 khách 11 cabin 27,743,100 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 12khách 11 cabin 25,710,300 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 10 khách 11 cabin 23,677,500 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 8 khách 11 cabin 21,644,700 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 6 khách 11 cabin 19,611,900 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 4 khách 11 cabin 17,579,100 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Ngủ đêm Trên Vịnh 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 1 khách 11 cabin 14,529,900 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 14 khách 6 cabin 22,129,800 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 13 khách 6 cabin 21,113,400 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Du lịch song mêkong/2 ngày 1 đêm Cần Thơ - Cái Bè/2 ngày 1 đêm Bassac II 12khách Suite 47,913,558 30/12/2017 Hỏi dịch vụ
Cần Thơ - Chợ Nổi Cái Răng Cần Thơ - Chợ Nổi Cái Răng - Cần Thơ Tàu du lịch Mỹ Khánh 21 - 30 khách 60 chỗ ngồi 605,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Cần Thơ - Chợ Nổi Cái Răng Cần Thơ - Chợ Nổi Cái Răng - Cần Thơ Tàu du lịch Mỹ Khánh 11 - 20 khách 60 chỗ ngồi 550,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Cần Thơ - Chợ Nổi Cái Răng Cần Thơ - Chợ Nổi Cái Răng - Cần Thơ Tàu du lịch Mỹ Khánh 1 - 10 khách 60 chỗ ngồi 495,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Du lịch song mêkong/2 ngày 1 đêm Cần Thơ - Cái Bè/2 ngày 1 đêm Bassac II 20 khách Suite 73,519,083 31/12/2017 Hỏi dịch vụ
Du lịch song mêkong/2 ngày 1 đêm Cần Thơ - Cái Bè/2 ngày 1 đêm Bassac II 24 khách Suite 79,414,599 31/12/2017 Hỏi dịch vụ
Tàu thăm vịnh 4 tiếng Tàu thăm vịnh Theo Giờ Tàu Biển Ngọc 16 - 30 khách 35 chỗ ngồi 1,540,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Du lịch ĐBSCL trong ngày Bến Ninh Kiều - Chợ Nổi Cái Rang - Phong Điền E.I 16 - 30 khách Tàu tiếng 528,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Du lịch ĐBSCL trong ngày Bến Ninh Kiều - Chợ Nổi Cái Rang - Phong Điền E.I 11 - 15 khách Tàu tiếng 495,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Page  1    2    Next