tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
    Khuyến mại Xem tất cả
Du lịch Hàn Quốc 5 Ngày- Dịp Tết Âm Lịch 2019

Siêu khuyến mại với giá : 13.800.000/người (khởi hành ngày 8/2/2019 tức mùng 4 Tết âm lịch)

 

Nhà hàng sen
Mã số R-46
Hiệu lực 2011-12-31
Vị trí
Danh lam thắng cảnh

Kh¸ch s¹n Th¸i B×nh D­¬ng

Nhµ Hµng Sen

 

Thùc ®¬n: 150. 000®/ 1xuÊt.  bao gåm Vat + 1 đồ uống/ 1 khách (bia Hà nội, nước ngọt, nước khoáng)

Thùc ®¬n 1

Thùc ®¬n 2

Thùc ®¬n 3

1.Sóp h¶i s¶n

1.Sóp gµ kem ng«

1.Sóp t«m

2. Mùc nh¶y hÊp

2. Mùc chiªn b¬

2. Mùc hÊp gõng hµnh

3. T«m    hÊp

3. T«m   n­íng

3. T«m  chiªn xï

4. C¸ thu n­íng

4. C¸ sñ hÊp x× dÇu

4. C¸ cu hÊp m¨ng

5. Ngao hÊp gõng x¶

5. Sß n­íng

5.Ném t«m thÞt

6.Xu xu luéc 

6. B¾p c¶i luéc chÊm trøng

6. Rau c¶i ngät xµo nÊm

7. Canh c¸ nÊu d­a chua

7. Canh cua ®ång rau vÆt/cµ

7. Canh thÞt nÊu chua

8. C¬m tr¾ng

8. C¬m tr¾ng

8. C¬m tr¾ng

9.D­a hÊu.

9.Chuèi tiªu

9. Thanh long

 

Thùc ®¬n 4

Thùc ®¬n 5

Thùc ®¬n 6

1.Sóp h¶i s¶n

1.Sóp gµ kem ng«

1.Sóp t«m

2. T«m  n­íng

2. T«m chao dÇu .

2. T«m ñ muèi

3. Mùc xµo th©p cÈm

3. Ch¶ mùc Th¸i B×nh D­¬ng

3. Ch©n dß nu mÞ

4. Sß xµo m¨ng

4. Bª bãp

4. Mc nh¶y hÊp

5. C¸ thu sèt cµ chua

5. C¸ sñ hÊp m¨ng

5. C¸ chim r¸n dßn

6.Rau muèng xµo tái

6.Rau c¶i xµo 

6.B¾p c¶i luéc / chÊm trøng

7. Canh chua ngao

7. Canh  bÝ nÊu t«m

7. Canh rau ngãt thÞt b¨m

8. C¬m tr¾ng

8. C¬m tr¾ng

8. C¬m tr¾ng

9.Thanh long

9. Chuèi tiªu

9.D­a hÊu

 

Kh¸ch s¹n Th¸i B×nh D­¬ng

Nhµ Hµng Sen

                                                Thùc ®¬n: 200 000®/ 1xuÊt.

Thùc ®¬n 1

Thùc ®¬n 2

Thùc ®¬n 3

1.Sóp h¶i s¶n

1. Sóp gµ

1.Sóp ng« kem gµ

2.Gh hÊp bia 1/2 con/ng­êi

2.C¸ sñ hÊp m¨ng

2. GhÑ rang me 1/2 con / ng­êi

3. Mùc xµo cÇn tái

3. Mùc chiªn b¬

3. Mùc hÊp gõng hµnh

4. T«m  ñ giÊy b¹c

4. T«m  to n­íng

4. T«m to chiªn xï

5. C¸ thu sèt cµ chua

5. Sß hÊp gõng x¶

5.Gµ tÇn thuèc b¾c

6. Rau lang xµo tái

6. B¾p c¶i luéc chÊm trøng

6. Nép rau muèng

7. Canh c¸ nÊu riªu

7. Canh chua ngao

7. Canh bÝ nÊu t«m

8. C¬m tr¾ng

8. C¬m tr¾ng

8. C¬m tr¾ng

9. Trà đá

9. Trà đá

 9. Trà đá

10.D­a hÊu

10.Chuèi tiªu

10.Døa th¬m

 

 

Thùc ®¬n 4

Thùc ®¬n 5

Thùc ®¬n 6

1.Sóp h¶i s¶n

1. Sóp t«m

1.Sóp gµ

2.C¸ cu hÊp d­a 1.5Kg / con/ m©m

2.Cua thÞt hÊp 1/2con/ ng­êi

2. GhÑ rang me 1/2 con / ng­êi

3. Mùc xµo cÇn tái

3 Mùc chiªn b¬

3. Mùc hÊp gõng hµnh

4. T«m  nân sèt cà

4. T«m   n­íng

4. T«m  chiªn xï

5. C¸ thu n­íng

5. Sß hÊp gõng x¶

5. C¸ chim r¸n dßn

6.Xu xu xµo

6. R au muèng luéc

6. Rau lang xµo tëi

7. Canh cua mïng t¬i/Cµ

7.Canh chua ngao

.7Canh bÝ nÊu t«m

8. C¬m tr¾ng

8. C¬m tr¾ng

8 C¬m tr¾ng

9. Trà đá

9. Trà đá

9. Trà đá

10.D­a hÊu

10.Chuèi tiªu

10.Døa th¬m

-          Gi¸ trªn bao gåm vat và bao gåm 1 ®å uèng nhu bia Hà Nội, nước ngọt, nước khoáng/1 khách/1 chai

-          Gi¸ trªn ®Æt ¨n t¹i phßng l¹nh

Chóc quý kh¸ch ngon miÖng!

Thực đơn
Set Menu 1 165,000
Set Menu 220,000